OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

O nás – Fun4all

Táto politika upravuje vaše používanie mobilnej stránky Fun4all a akéhokoľvek obsahu, produktov a služieb dostupných z tejto webovej stránky alebo prostredníctvom nej.

Mobilnú stránku a webovú stránku sprístupňuje spoločnosť Fun4all, ktorú poskytuje spoločnosť Redleads B.V., Frans Halsstraat 26A, 1072 BR Amsterdam The Netherlands, registrovaná spoločnosť v Nizozemi. Redleads B.V je poskytovateľom obsahu a prevádzkuje ho spoločnosť Fun4all. Spoločne ponúkame možnosti predplatného Fun4all a získate prístup k hrám, aplikáciám a ďalším.

Účel týchto zásad ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť a zachovávať súkromie vašich osobných údajov dodržiavaním všetkých platných a požadovaných usmernení o ochrane osobných údajov vrátane zákona o ochrane osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa nazývajú „zásady“, sú verejným dokumentom, ktorý stanovuje náš prístup k zaobchádzaniu s osobnými údajmi, ktoré môžeme od vás alebo od vás zhromažďovať. Načrtáva naše postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania, zverejňovania, bezpečnosti, uchovávania, vedenia záznamov, údržby a cezhraničného zdieľania vašich osobných údajov (ak sú použiteľné).

Táto politika je súčasťou a súčasťou zmluvných podmienok Fun4all a mobilnej stránky Fun4all. Prijatím zmluvných podmienok Fun4all súhlasíte s týmito pravidlami . Kópia týchto zásad vám môže byť zaslaná poštou / e-mailom na vašu žiadosť.

Posudzovanie osobných údajov

Aby sme vám mohli poskytnúť predplatenú službu Fun4all, musíme o vás získať určité informácie. Medzi osobné údaje, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, patrí okrem iného vaše mobilné číslo a vaše meno. V prípade, že by sme mohli byť povinní zhromaždiť ďalšie alebo ďalšie informácie o vás, aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty, služby, zabezpečíme, aby sme dostali váš súhlas, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujeme.

Zber osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom mnohých kanálov, medzi ktoré patria:

Priamo od vás vrátane, ale nielen: Keď na našich mobilných stránkach zadáte požadované informácie o predplatnom. Ak sa zúčastníte rôznych propagačných akcií a prieskumov Od tretích strán, ako sú poskytovatelia mobilných operátorov. 

Zhromažďujeme vaše osobné údaje hlavne preto, aby sme vám mohli dodávať naše produkty a služby, napríklad službu predplatného Fun4all a následne:

Fakturácia a správa účtov; Zákaznícky servis a asistencia; Poskytneme vám ďalšie informácie o našich propagačných akciách, produktoch, službách, ktoré ponúkame my a naši partneri. Alebo ak to vyžaduje zákon. 

Citlivé informácie

Citlivé informácie sú definované ako podrobnosti o vašej rase, etnickom pôvode, náboženskom vyznaní, pohlaví atď. Vo všeobecnosti nezhromažďujeme ani nepotrebujeme citlivé informácie o vás za účelom poskytovania našich produktov a služieb. V prípade, že je to potrebné, urobíme to tak, že zaistíme, aby sme dostali váš súhlas a budeme používať iba informácie zhromaždené na účely, na ktoré ste poskytli citlivé informácie.

Použitie / Zverejnenie osobných údajov

Primárny účel

Pri poskytovaní produktu a služieb Fun4all, o ktoré ste požiadali / predplatili, zverejníme vaše osobné údaje tretím stranám mimo spoločnosti, napríklad vášmu poskytovateľovi mobilných telefónnych služieb, aby sme zabezpečili výber poplatkov. Vaše osobné údaje sa týmto organizáciám poskytujú iba vo vzťahu k nám, poskytujúcim / podporujúcim požadované / predplatené služby podľa vašej žiadosti.

Spoločnosť môže tiež použiť technologické informácie zhromaždené na (1) sledovanie používania Fun4all osobou, (2) na určenie oblastí, na ktorých sa najčastejšie používajú mobilné stránky spoločnosti. Tieto informácie nám pomáhajú lepšie porozumieť používateľskej skúsenosti jednotlivcov online s cieľom ďalšieho zlepšenia / vylepšenia našich produktov a služieb a pri cielenej reklame a propagácii.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj na:

Vládne a regulačné orgány, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon, vrátane, ale nie výlučne, v reakcii na predvolania, súdne príkazy, rozkazy alebo právne postupy alebo inak ustanoviť alebo uplatniť naše zákonné práva alebo sa brániť proti právnym nárokom alebo v prípade, že porušíte alebo porušiť dohodu s nami. Vaše osobné údaje použijeme a zverejníme, ak veríme, že poškodíte majetok alebo práva našej spoločnosti, jej vlastníkov alebo iných zákazníkov našej spoločnosti. Nakoniec použijeme alebo zverejníme vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že je potrebné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v súvislosti s nezákonnými činnosťami, podozrením z podvodu, situáciami, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušením našich prijateľná politika spoločnosti, Vaši právni poradcovia na základe vašej žiadosti; Naši odborní poradcovia, audítori a právnici. 

Cezhraničné zverejňovanie

Môže sa od nás vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli na našich poskytovateľov služieb tretích strán v jurisdikciách mimo Slovaška. Naši partneri / poskytovatelia služieb tretích strán nám poskytujú dátový hostiteľ a technickú podporu. Títo partneri / poskytovatelia služieb podliehajú prísnym kontrolám, ktoré chránia vaše informácie pred neoprávneným použitím alebo zverejnením a ich prístup k vašim osobným údajom je obmedzený na rozsah potrebný na vykonanie ich práce. Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že poskytovatelia služieb tretích strán, s ktorými sa stretneme, sa zaviažu dodržiavať prísne normy ochrany údajov a dodržiavať príslušné nariadenia o ochrane údajov vo svojich príslušných jurisdikciách. Takéto opatrenia sú jasne stanovené v zmluvnej dohode medzi nami a našimi poskytovateľmi služieb tretích strán. V zmluvách sa vyžaduje, aby príslušný poskytovateľ služieb tretej strany dodržiaval štandardy ochrany osobných údajov, ktoré sme si stanovili pri ochrane vašich osobných údajov a dodržiavajú príslušné nariadenia o ochrane osobných údajov a údajov. Osobné údaje vyššie uvedeným partnerom tretej strany poskytneme iba vtedy, ak ste nám dali súhlas, alebo ak sa zverejnenie týka hlavného dôvodu, ktorý sme zhromaždili, a vy by ste od nás mohli primerane očakávať.

Zaobchádzanie s nevyžiadanými osobnými údajmi

V prípade, že sme o vás dostali alebo sa stretli s nevyžiadanými osobnými údajmi, podnikneme všetky primerané kroky, aby sme zistili, či sú informácie potrebné pre naše činnosti a podnikanie a či ste poskytli súhlas na zverejnenie informácií. Ak to nie je vhodné av súlade s Vaším súhlasom, určíme, či získané informácie musia byť identifikované / zničené a podnikneme potrebné opatrenia na bezpečné zničenie informácií.

Informačná bezpečnosť

Osobné údaje zhromaždené v databáze ukladáme na naše servery. Podnikáme všetky preventívne kroky, aby sme zaistili, že naše počítače majú zavedené primerané bezpečnostné opatrenia (napríklad firewall, zabezpečené pracovné prostredie a pracovné toky, zabezpečené servery, prístupové oprávnenia atď.), Aby sme chránili pred stratou, zneužitím a pozmenením informácií podľa kontrolu spoločnosti. Napriek týmto opatreniam nemôžeme zaručiť, že bezpečnostné opatrenia zabránia nezákonnému prístupu k našim počítačom a odcudzeniu alebo pozmeneniu jednotlivých informácií o nich.

Bezdrôtové adresy.

Ak je e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, bezdrôtová e-mailová adresa, súhlasíte s prijímaním správ na tejto adrese od spoločnosti alebo jej obchodných partnerov (pokiaľ a pokiaľ sa nerozhodnete neprijímať takéto správy podľa pokynov v odhláste časť týchto pravidiel). Rozumiete, že na tieto správy sa vzťahujú štandardné sadzby vášho bezdrôtového operátora. Prehlasujete, že ste vlastníkom alebo oprávneným používateľom bezdrôtového zariadenia, na ktoré sa budú prijímať správy, a že ste oprávnení schváliť príslušné poplatky.

Ak už nechcete dostávať naše reklamné, marketingové a propagačné materiály, zariadenie „opt out“ je vám kedykoľvek k dispozícii.

Služba krátkych správ.

Môžeme sprístupniť službu, prostredníctvom ktorej môžete prijímať správy na vašom bezdrôtovom zariadení prostredníctvom služby krátkych správ („služba SMS“). Dáta získané od vás v súvislosti s touto službou SMS môžu obsahovať vaše meno, adresu, číslo mobilného telefónu, meno vášho poskytovateľa a dátum, čas a obsah vašich správ. Prehlasujete, že máte 16 rokov a ste vlastníkom alebo oprávneným používateľom bezdrôtového zariadenia, na ktoré sa budú prijímať správy, a že ste oprávnení schváliť príslušné poplatky. Okrem všetkých poplatkov, ktoré vám boli oznámené, sa na naše potvrdenie a všetku následnú korešpondenciu prostredníctvom SMS vzťahujú štandardné sadzby správ vášho poskytovateľa. Všetky poplatky sú fakturované a splatné vášmu poskytovateľovi mobilných služieb. Spoločnosť nezodpovedá za oneskorenie pri prijímaní akýchkoľvek správ SMS, pretože dodávka podlieha účinnému prenosu od operátora vašej siete. Služby SMS správ sa poskytujú na báze AS IS. Spoločnosť môže počas používania služby SMS získať aj dátum, čas a obsah vašich správ. Informácie, ktoré získame v súvislosti s našou službou SMS, použijeme v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak sa na vašu faktúru za bezdrôtový účet účtujú poplatky, môžeme vám dopravcovi poskytnúť súvisiace informácie. Váš poskytovateľ bezdrôtových služieb a ďalší poskytovatelia služieb môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní bezdrôtových zariadení a ich postupy sa riadia ich vlastnými zásadami. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba SMS je poskytovaná prostredníctvom bezdrôtových systémov, ktoré používajú rádia (a iné prostriedky) na prenos komunikácie cez komplexné siete. Nezaručujeme, že vaše používanie služby SMS bude súkromné ​​alebo zabezpečené a nenesieme zodpovednosť za prípadné ostatok súkromia alebo zabezpečenia, ktoré sa môžu vyskytnúť. Nesiete plnú zodpovednosť za prijatie bezpečnostných opatrení a za poskytnutie bezpečnostných opatrení, ktoré najlepšie vyhovujú vašej situácii a zamýšľanému použitiu služby SMS. K obsahu vášho účtu a bezdrôtového účtu môžeme pristupovať aj u vášho operátora s cieľom identifikovať a vyriešiť technické problémy a sťažnosti týkajúce sa služieb. Spoločnosť môže používať osobné údaje na poskytovanie požadovaných služieb vrátane služieb zobrazujúcich prispôsobený obsah a reklamu. Spoločnosť môže tiež používať osobné údaje na audit, výskum a analýzu na prevádzkovanie a zlepšovanie našich technológií a služieb. Spoločnosť môže zdieľať agregované a iné ako osobné údaje s obchodnými partnermi tretích strán. Keď spoločnosť používa obchodných spolupracovníkov na pomoc spoločnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, vyžaduje, aby boli v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek ďalšími vhodnými opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti. Spoločnosť môže tiež zdieľať informácie s tretími stranami, vrátane, ale nielen, pri dodržiavaní právnych postupov, predchádzania podvodom alebo bezprostrednej ujme a zaistenia bezpečnosti našej siete a služieb. Môžete odstrániť svoje informácie z databázy spoločnosti. Ak odstránite svoje informácie z databázy spoločnosti, spoločnosť ich už nebude používať na sekundárne účely, nebude poskytovaná tretím stranám ani nebude používaná spoločnosťou alebo tretími stranami na zasielanie propagačnej korešpondencie. Svoje informácie môžete odstrániť tak, že pošlete svoju žiadosť písomne ​​e-mailom na adresu: [email protected]

Prístup k osobným údajom a ich oprava

prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás môžeme mať, buď:

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu pre starostlivosť o zákazníka na adrese [email protected] Kontaktovanie úradníka pre ochranu osobných údajov e-mailom alebo poštou; 

V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov sa môžu vyskytnúť prípady, keď vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme. Nemôžeme vám napríklad poskytnúť prístup, ak by to neprimerane ovplyvnilo súkromie niekoho iného alebo ak by vám poskytnutie prístupu vážne ohrozilo jeho život, zdravie alebo bezpečnosť.

Za prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, sa spravidla neplatia, pokiaľ žiadosť nie je zložitá alebo náročná na zdroje. Ak bude spoplatnený, bude to rozumné a dáme vám vedieť, čo to bude, aby ste s ním mohli súhlasiť skôr, ako pôjdeme ďalej

oprava

Podnikneme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame a zverejňujeme, sú správne, presné a aktuálne. Aby ste zaistili jeho presnosť, odporúčame vám, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách v informáciách, ktoré uchovávame. Dajte nám vedieť:

Ak sa vyskytnú nejaké chyby týkajúce sa informácií, ktoré uchovávame; Neustále nás informujte o zmenách v informáciách, ktoré o vás môžeme mať. 

Do 30 dní od predloženia žiadosti podnikneme všetky primerané kroky na aktualizáciu vašich osobných údajov.

Cookies

Spoločnosť môže používať súbory cookie a technológiu web beacon na priradenie určitých informácií o vás týkajúcich sa internetu. Spoločnosť môže v budúcnosti využívať aj ďalšie nové a vyvíjajúce sa zdroje informácií. a) Súbory cookie. „Cookies“ sú súčasťou softvéru vášho prehliadača. Ak je povolená, môžeme písať cookies, ktoré môžu ukladať malé množstvo údajov do vášho počítača o vašej návšteve ktorejkoľvek zo stránok na našich mobilných stránkach. Súbory cookie nám pomáhajú sledovať, ktorá z našich funkcií vás najviac oslovuje a aký obsah ste si mohli pozrieť pri minulých návštevách. Keď navštívite túto stránku znova, súbory cookie nám môžu umožniť prispôsobiť náš obsah podľa vašich preferencií. Cookies môžeme použiť na: sledovanie počtu spätných návštev na tejto stránke; zhromažďovať a vykazovať súhrnné štatistické informácie o používaní webových stránok; doručiť vám konkrétny obsah na základe vašich záujmov alebo minulých histórií pozerania; uložte si heslo pre ľahší prístup na naše stránky. Súbory cookie môžete zakázať, aj keď tieto stránky nemusia správne fungovať. Predvoľby vášho prehliadača je možné upraviť tak, aby akceptovali alebo odmietali všetky súbory cookie, alebo požadovať upozornenie, keď je súbor cookie nastavený. Viac informácií o cookies si môžete prečítať na adrese http://cookiecentral.com. Je dôležité vedieť, že z vášho zariadenia môžete vymazať súbory cookie alebo digitálne identifikátory a tiež zakázať ich budúce použitie zmenou bezpečnostných nastavení vo webovom prehliadači. Aby ste mohli využívať všetky funkcie a funkcie webových stránok spoločnosti Mobile, musíte akceptovať cookies. b) webové majáky. Webový maják je programovací kód, ktorý sa môže použiť na zobrazenie obrázka na webovej stránke, ale dá sa tiež použiť na prenos vašej jedinečnej identifikácie používateľa do databázy a na priradenie k predtým získaným informáciám o jednotlivcovi v databáze. To umožňuje spoločnosti sledovať určité mobilné stránky, ktoré navštevujete. Webové majáky sa používajú na sledovanie návykov týkajúcich sa správania online na marketingové účely s cieľom určiť produkty alebo služby, ktoré by vás mohli zaujímať. Spoločnosť okrem používania webových majákov na webových stránkach používa aj webové majáky v e-mailových správach zaslaných jednotlivcom uvedeným v databáze spoločnosti. c) IP adresy. Spoločnosť automaticky sleduje určité informácie na základe vášho správania sa na webe. Tieto informácie môžeme použiť na interný výskum demografie, záujmov a správania našich používateľov, aby sme lepšie porozumeli, chránili a slúžili vám a našej komunite. Tieto informácie môžu obsahovať webovú adresu, z ktorej ste práve prišli (či už je táto webová adresa na webe alebo nie), na ktorú webovú adresu ste najbližšie navštívili (či už je táto webová adresa na webe alebo nie), informácie o vašom prehliadači počítača a vašu IP adresu , Váš internetový protokol („IP“) je jedinečná internetová „adresa“, ktorú vám pridelil poskytovateľ internetových služieb („ISP“). V prípade používateľov v lokálnej sieti (LAN), DSL alebo káblového modemu môže byť konkrétnemu počítaču natrvalo pridelená adresa IP. Webové servery automaticky zaznamenávajú adresy IP a zhromažďujú informácie o návykoch používateľa. Hoci IP adresa neidentifikuje jednotlivca podľa mena, môže sa v spolupráci s poskytovateľom internetových služieb použiť na lokalizáciu a identifikáciu jednotlivca pomocou webu. Vaša adresa IP však môže odhaliť, z ktorej geografickej oblasti sa pripájate, alebo ktoré ISP používate. Nakoniec ďalšie navštívené stránky pre mobilné zariadenia majú adresy IP a my môžeme zhromažďovať adresy IP týchto stránok pre mobilné zariadenia a ich stránok. d) počítačové profily. Spoločnosť môže tiež zhromažďovať a zhromažďovať ďalšie anonymné údaje, ktoré nám pomôžu porozumieť a analyzovať internetový zážitok našich návštevníkov. Spoločnosť môže napríklad zhromažďovať údaje o návštevníkoch týkajúce sa odkazujúcich doménových mien, typu používaných prehliadačov, softvéru operačného systému, rozlíšenia obrazovky, farebných možností, doplnkov prehliadača, jazykových nastavení, preferencií súborov cookie, kľúčových slov vyhľadávacieho nástroja a aktivácie JavaScriptu. Keď nám poskytnete osobné identifikačné údaje, môžeme tieto údaje o návštevníkoch použiť na vašu identifikáciu. (E) analýza údajov. Technológia analýzy údajov sa môže z času na čas použiť, ak ju používa klient spoločnosti. f) Nová technológia. Používanie technológie na internete vrátane súborov cookie a webových majákov sa rýchlo rozvíja. V dôsledku toho spoločnosť dôrazne odporúča jednotlivcom, aby prehodnotili túto politiku kvôli akýmkoľvek aktualizáciám týkajúcim sa využívania novej technológie.

odkazy

Webové stránky pre mobil a e-mailové správy niekedy obsahujú hypertextové odkazy na stránky tretích strán pre mobil. Spoločnosť nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah takýchto iných mobilných stránok. Prepojené stránky pre mobilné zariadenia môžu obsahovať odkazy na stránky pre mobilné zariadenia udržiavané tretími stranami. Takéto odkazy sú poskytnuté iba pre vaše pohodlie a referencie. Spoločnosť v žiadnom prípade neprevádzkuje ani nekontroluje žiadne informácie, softvér, produkty alebo služby dostupné na takýchto mobilných stránkach tretích strán. Zahrnutie odkazu na webovú stránku neznamená žiadne potvrdenie služieb alebo stránky, jej obsahu alebo sponzorskej organizácie.

Ďalšie objasnenie

Venujte prosím nejaký čas oboznámeniu sa s obsahom týchto pravidiel. V prípade, že budete potrebovať ďalšie objasnenie alebo ak chcete s nami diskutovať o svojich osobných údajoch alebo sa k nim dostať, môžete nás kontaktovať na adrese: [email protected]

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá sú správne k dátumu vydania uvedenému vyššie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť. V prípade zmien tejto politiky sú zmeny účinné po zverejnení zmenenej a doplnenej politiky na tejto mobilnej stránke. Neuverejňujeme žiadne zmeny iným spôsobom, ako zverejnením zmenenej politiky na tejto mobilnej stránke. Pravidelne kontrolujte aktualizácie na mobilnom webe, pretože je výhradnou povinnosťou poznať zmeny.

Dátum účinnosti

Jún 2024

definícia

Osobné údaje sa  týkajú údajov, či už pravdivých alebo nie, o jednotlivcovi, ktorého je možné na základe týchto údajov identifikovať; alebo z týchto údajov a iných informácií, ku ktorým organizácia má alebo pravdepodobne bude mať prístup. Patria sem všetky súbory údajov (napr. Meno, adresa, telefónne číslo atď.), ktoré spolu dokážu identifikovať jednotlivca.

Použitie informácií  znamená spracovanie a spracovanie informácií, ktoré sme od vás získali.

Zverejnenie informácií  vo všeobecnosti znamená postup alebo akt odhaľovania / odovzdávania informácií mimo spoločnosti, pričom sa poskytuje produkt alebo služba podľa zmluvného dojednania zákazníka.

Hlavným účelom  je počiatočné a zamýšľané použitie informácií, z ktorých boli získané.

GDPR

Dodržiavame právne predpisy EÚ stanovené 25. mája 2018. Viac informácií nájdete https://fun4all.cc/slovakia/gdpr/